گزارش: در محضر حافظ قرآن حضرت آیت الله خزعلی (دام عزه العالی)
36 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : فرهنگ کوثر ) دی 1377 - شماره 22 )(5 صفحه - از 76 تا 80)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی